Притужбе на рад суда

Притужбе на рад суда Величина: 0.03 MB

Притужбе на рад суда

 

-Закон о уређењу судова у чл. 8, прописује да странка и други учесник у судском поступку имају право притужбена рад суда кад сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход. На основу чл. 9), 9а), 9б), 9в), 10 а),  председник суда је дужан да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о његовој основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

 

Ако је притужба поднета преко Министарства, непосредног вишег суда, или Високог савета судства о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко кога је притужба поднета. У колико подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено, председник суда може притужбу одбацити. 

 

Предмети у којима је поднета основана притужба у друготрајним поступцима, председник ће пратити предмет све до правноснажног окончања поступка и по потреби предузети мере за његово убрзање.

 

Ради отклањања пропуста у раду нижестепених судова ( Горњи Милановац, Ивањица и Чачак), председник Вишег суда по поднетој притужби може тражити допуну извештаја и предузимање мера ради отклањања пропуста по поднетој притужби.