Виши суд у Чачку је суд опште надлежности и месно је надлежан за подручје Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку. 

Дана 01.01.2010. године у Србији почели су  да раде судови опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су:

 • Врховни касациони суд у Београду - највиши суд у Републици Србији
 • Апелациони судови - у Новом Саду, Београду, Нишу и Крагујевцу
 • Виши судови 
 • Основни судови са својим судским јединицама.

Судови посебне надлежности:

 • Привредни судови са судским јединицама 
 • Привредни апелациони суд са седиштем у Београду
 • Управни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду
 • Виши прекршајни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
 • Прекршајни судови  

 

Виши суд у Чачку

До периода успостављања нове мреже судова на територији Моравичког округа био је Окружни суд у Чачку са подручним Oпштинским судовима у Чачку, Горњем Милановцу и Гучи.

Са успостављеном новом мрежом судова почели су са радом  Виши суд у Чачку и  Основни суд у Чачку са  судским јединицама у Горњем Милановцу и Гучи, а од 01.01. 2014. године према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. гл. 101/13) који се примењује од 01. јануара 2014.  године  Виши суд у Чачку је надлежан за подручје Основних судова у Чачку, Горњем Милановцу и Ивањици.

Надлежност 

 Виши суд у Чачку основан је за подручје Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку Чачку у смислу чл. 4 тач. 24 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“   бр.101/2013).


Регулатива надлежности садржана је у одредби чл. 23 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009 ,101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13) који се примењује од 1. јануара 2014. године.

У смислу ове регулативе, Виши суд у Чачку је надлежан да, у првом степену:

 1. суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;
 2. суди за кривична дела:против човечности и других добара заштићених међународним правом,против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне;кривично дело прописано законом који уређује тајност података;  позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне  и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица ( члан 234. став 3. Кривичног законика); злоупотрба у јавним набавкама ( члан 234а став 3. Кривичног законика);
 3. суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;
 4. одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности;
 5. одлучује о захтевима за рехабилитацију;
 6. одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација средствима јавног информисања;
 7. суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије;у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, индустријског дизајна, модела, узорака, жигова, ознака географског порекла, топографије интегрисаних кола, односно топографије полупроводничких производа и оплемењивача биљних сорти ако није надлежан други суд;  у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства; у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду, у споровима о објављивању исправке  и одговора на информацију, због повреде забране говора мржње, заштите права на приватни живот, односно права на лични запис, пропуштања објављивања информације и  накнади штете у вези са објављивањем информације.
 8. суди у споровима поводом штрајка; поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом; поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд; поводом матичне евиденције; поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;


Виши суд  у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова:

 1. о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног;
 2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;
 3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности;у ванпарничним поступцима.


Виши суд води поступак за изручење окривљених и осуђених лица, пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривицна дела из своје надлежности, извршава кривичну пресуду иностраног суда, одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд, одлуцује о сукобу надлежности основних судова са овог подручја, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступа само одређени виши суд.

Адреса: Цара Душана бр.6, 32102 Чачак

Телефон: 032/322-242 централа

032/322-252 судска управа

Факс: 032/322-252

Е-мail: uprava@ca.vi.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 8.30 до 9.00
Време пријема странака:
Председник: Средом од 10-12

Писарница: од 9,30-13,30