Обавештење о могућности посредовања у решавању спорног односа-медијација

              

              

   РЕПУБЛИКА СРБИЈА

   ВИШИ СУД У ЧАЧКУ                                            

   П.бр./

  … .01.2018.године                                                            

   Ч   А   Ч   А   К

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О МОГУЋНОСТИ ПОСРЕДОВАЊА

У РЕШАВАЊУ СПОРНОГ ОДНОСА

(МЕДИЈАЦИЈА)

 

 

                        Посредовање (медијација) је поступак мирног, вансудског решавања спора у коме медијатор (посредник) као треће неутрално и непристрасно лице усмерава комуникацију између страна у спору, помаже у преговорима ради постизања заједнички прихватљивог решења спора.

 

                        Медијација се може покренути пре или након покренутог судског поступка, као и у току поступка по правним лековима и све до окончања извршног поступка и то у грађанским, нарочито у имовинско правним споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу, другим имовинско правним споровима, у породичним, привредним споровима, управним стварима из области заштите животне средине, у потрошачким споровима, кривичним, прекршајним и радним споровима ако посебним законом није другачије прописано и у свим другим споровима у којима посредовање одговара природи спорног односа .  

 

                        Стране у спору заједнички бирају медијатора и самостално одлучују о закључењу и садржини споразума, а све информације, предлози и документи везани за медијацију су поверљиви. Медијатору је забрањено да преноси ток медијације, као и своје мишљење ван поступка медијације, а посебно поступајућем судији или надлежном органу. Медијатор нема право да доноси одлуку, нити да намеће могућа решења и има једнак третман према свим странама у спору.

 

                        Ако једна страна упути предлог за закључење споразума о приступању посредовању, друга страна је дужна да се о наведеном предлогу изјасни, у року од 15 дана од дана достављања предлога, писаним путем.

 

                        Поступак посредовања се покреће закључењем споразума о приступању посредовању. Ако се странке у току судског или другог поступка сагласе да приступе решавању спора посредовањем, поступак посредовања се покреће достављањем суду или другом органу пред којим се води поступак споразума о приступању посредовању. У овом случају долази до застоја судског поступка, који може бити одређен само једном по овом основу и не може трајати дуже од 60 дана.

 

                        Стране и посредник закључују споразум о приступању посредовању у писаној форми којим потврђују избор посредника, уређују међусобна права и обавезе у складу са начелима посредовања, утврђују трошкове посредовања и друга питања од значаја за спровођење посредовања.

 

                        Ако стране споразумно не одреде посредника, могу затражити да посредника одреди суд или други орган пред којим се води поступак, а посредник не може бити судија који поступа у предмету поводом спорног односа.

 

                        Висина награде за рад и висина накнаде трошкова посредника одређује се према Тарифи о наградама и накнадама у поступку посредовања коју доноси министар надлежан за послове правосуђа, ако се стране другачије не споразумеју.

 

                        Ако се постигне споразум о решавању спора путем посредовања након покренутог судског или другог поступка, до закључења првог рочишта за главну расправу, странке се могу ослободити плаћања судских, односно административних такси у складу са законом који уређује судске, односно административне таксе.

 

                        Ако је поступак посредовања покренут у току судског поступка, суд може омогућити спровођење посредовања у судској згради ван радног времена у складу са Судским пословником, а списак медијатора који су добили дозволу Министарства правде Републике Србије за обављање медијације на територије Адвокатске коморе Чачак може се прибавити од ове коморе која се налази у Чачку у ул.Драгише Мишовића бр.1/2 тел./факс.032-227-142 , а исти је објављен и на интернерт страници Вишег суда у Чачку www.ca.vi.sud.rs

 

                       

                                                                                                   С у д и ј а

 

 

 


                                                                                               

Списак медијатора Величина: 0.16 MB