Судије

Судије

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање шест године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Вишем суду у Чачку судијску функцију обавља 10 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија.

Судије Вишег суда у Чачку су:

СУДИЈЕ

Председник суда, Петар Марковић

Заменици  Председникa суда судије  Светлана Митровић и Бранко Миловановић

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 1.  Мирјана Росић , председник Кривичног одељења
 2.  Бранко Миловановић
 3.  Саша Митровић
 4.  Петар Марковић

 

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 1.  Драгана Обрадовић, председник Грађанског одељења
 2.  Мирјана Павловић
 3.  Светлана Зеленика
 4.  Светлана Крунић Тасевски
 5.  Светлана Митровић
 6. Владан Филиповић
 7. Наташа Гачић

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

 1.  Мирјана Росић , судија за претходни поступак

 

ВЕЋЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

1. Мирјана Росић

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

ПРИГОВОРИ РАДИ УБРЗАВАЊА ПОСТУПКА

за грађанске и извршне предмете

 

 1. Петар Марковић, председник одељења
 2. Светлана Крунић Тасевски

за кривичне предмете

 1.  Петар Марковић
 2.  Мирјана Росић

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБАМА

за грађанске и извршне предмете

 1. Петар Марковић, председник одељења
 2. Светлана Митровић

за кривичне предмете

 1.  Петар Марковић
 2.  Саша Митровић

ВЕЋЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

              I веће:

        1. Светлана Митровић, председник већа

        2. Светлана Зеленика

        3. Владан Филиповић

              II веће:

         1. Светлана Крунић Тасевски, председник већа

         2. Драгана Обрадовић

         3. Мирјана Павловић

         4. Наташа Гачић

 


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. Саша Митровић,  председник  одељења судске праксе за кривичну материју

2. Светлана Зеленика, председник одељења судске праксе за грађанску материју

3. Петар Марковић, председник одељења судске праксе по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Мирјана Росић