Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судска управа

Судска управа

Судским пословником, прописује се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији,  па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно  како би  се странкама олакшало обављање послова у суду  са што мање трошкова.

У Судској управи се обављају послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.


Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду,
 • позивање и распоређивање судија поротника,
 • послови везани за сталне вештаке и судске тумаче,
 • разматрања притужби и представки,
 • вођење статистике и израда извештаја,
 • финансијско и материјално пословање суда,
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља,
 • стручни послови везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду,
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње уређење, радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи
 • послови вођења евиденције о присуству запослених у суду, евиденција њихових долазака и одлазака са посла,
 • вођење персоналних досијеа запослених и вођење матичне књиге запослених,
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

 

Судску управу Вишег суда у Чачку чине:

 

 •  Председник суда, Милош Павловић
 •  Заменици Председникa суда - судије  Бранко Миловановић и Драгана Обрадовић

Секретар суда – Дубравка Бојић Ђунисијевић

Послове административно – техничког секретара обавља Весна Бојовић

@ 2018. Виши суд у Чачку