Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Публикације » ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Република Србија
ВИШИ СУД У ЧАЧКУ
Су. I-9-2/2015
Дана: 23.12.2015. године
ЧАЧАК

            На основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС број 101/15), члана 57.став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др.закон, 78/11-др.закон, 101/11, 101/13 и 40/15-др.закон), члана  46.и 170.став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', број 79/2005, 81/2005, 83/05, 64/2007 и 67/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014), председник Вишег суда у Чачку Милош Павловић  доноси:

 

 

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У

ВИШЕМ  СУДУ У ЧАЧКУ

 

 

I ДЕО

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

 

Овим правилником утврђује се унутрашње уређење Вишег суда у Чачку(у даљем тексту: суд); организационе јединице које се образују у суду и послови који се у њима обављају; руковођење организационим јединицама у суду, систематизација радних места у суду, укупан број државних службеника и намештеника и број радних места; називе радних места, описе послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у које су радна места разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услове за запослење на сваком радном месту у суду.

 

 

 

 

 

 

II ДЕО

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У СУДУ 

 

 

Члан 2.

 

У циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности суда, а према обиму и природи послова образују се ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

 

1.  СУДСКА УПРАВА

2.  СУДСКА ПИСАРНИЦА

3.  ДАКТИЛОБИРО

4.  ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

5.  САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

 

Члан 3.

 

У СУДСКОЈ УПРАВИ обављају се послови који служе вршењу судске власти, пре свега: уређивање унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани  за сталне судске вештаке и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистике и израду извештаја, извршење кривичних санкција, финансијско и материјално пословање суда, стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду, послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља, доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду, послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на коришћење, послови у вези са наплатом судских такси  и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда, када је то одређено законом или општим актом суда.

 

Члан 4.

 

У СУДСКОЈ ПИСАРНИЦИ се обављају административни и технички послови у суду, по свим предметима из надлежности Вишег суда, послови пријема писмена, послови архиве, експедиције и доставе поште.

 

Радом организационе јединице Писарница руководи шеф писарнице.

 

 

Члан 5.

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА обавља послове разношења судске поште,послове одржавања постројења централног грејања, одржавање и поправку зграде и инвентара, обезбеђење суда, одржавање чистоће и сл.

 

 

 

 

 

       Члан 6.

 

У ДАКТИЛОБИРОУ се обављају сви послови везани за вођење записника на рочиштима и претресима, куцање одлука, дописа, вршење преписа, као и остали административни послови неопходни за правилно пословање суда, уз поштовање Судског пословника.

 

Радом организационе јединице Дактилобиро руководи шеф дактилобироа.

 

   Члан 7.

 

У суду рачуноводствене и информатичке послове обавља самостални извршилац, ван састава организационих јединица.

 

 

Члан 8.

 

Државни службеници и намештеници у суду одговарају за свој рад непосредном руководиоцу и председнику суда.

 

 

IIIДЕО

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

 

Члан 9.

 

Одлуком о броју судија у судовима Високог савета судства („Службени гласник РС“ бр.88/15) утврђен је број од 8 судија за овај суд са председником суда, што се овим Правилником само констатује.

 

Члан 10.

 

За обављање послова из делокруга суда систематизују се 18 радних места, са 29 запослених.

 

Члан 11.

 

На основу  годишњег распореда послова, председник суда посебним актом одређује радна места и број запослених у судској јединици и распоређује запослене.

 

  1. СУДСКА УПРАВА

 

 

1. СЕКРЕТАР СУДА – помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, израђује нацрте нормативних аката, прима странке, прима захтеве за изузеће судија, израђује одлуке по поднетим захтевима, обезбеђује замене одсутних запослених, стара се о набавци инвентара и потрошног материјала за потребе суда, стара се о благовременој исплати награда и накнада судским вештацима, браниоцима по службеној дужности, обавља послове у вези састављања статистичких и других извештаја о раду суда, припрема акте о правима из радног односа запослених, врши надзор над персоналном евиденцијом запослених и пословима које се односе на рад и радне односе, сарађује са надлежним службама за запошљавање, пензијско-инвалидско и здравствено осигурање, надгледа и контролише рад унутрашњих јединица-служби, обавља и друге послове по налогу председника суда.

 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита.

 

ЗВАЊЕ: САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

 

 

           2. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР -обавља
административно-техничке послове за председника суда, води уписнике судске управе, води архиву судске управе, контактира са странкама и осталим правосудним и другим државним органима, води евиденцију одсуствовања ,боловања и коришћења годишњих одмора  и припрема контакте за председника суда,обавља дактилографске послове за потребе судске управе, обавља и друге послове по налогу председника или секретара суда.

 

 

УСЛОВИ:IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

 

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

 

 

 

3. СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК

 

3.1.СУДИЈСКИ САРАДНИК- помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда.

 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни испит.

 

ЗВАЊЕ: САВЕТНИК

 

3.2. ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК - помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда. 

 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након  положеног правосудног испита.

 

ЗВАЊЕ:  САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

 

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 3

 

 

2. СУДСКА ПИСАРНИЦА

 

 

4. ШЕФ ПИСАРНИЦЕ - организује и руководи радом судске писарнице, доставне службе, пријема, овере и архиве, стара се о примени Судског пословника и других прописа и упутства о раду судске писарнице, саставља све потребне статистичке извештаје о целокупном раду суда, прима странке у вези притужбе на рад судске писарнице, обавља и друге послове по налогу секретара суда или председника суда.

 

УСЛОВИ:IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање три године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

 

Звање: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 

 

5.УПИСНИЧАР - води уписнике и помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података из уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по наредби судија, израђује статистички извештај, врши оверу преписа, рукописа и потписа, даје обавештење странкама, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, обавља и друге послове по налогу председника суда и шефа писарнице.

 

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

 

ЗВАЊЕ: РЕФЕРЕНТ

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 3

 

               6. РАДНО МЕСТО ЗА ПРИЈЕМ, ОВЕРЕ И ЕКСПЕДИЦИЈУ ПОШТЕ - врши пријем свих судских писмена и на њих ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану пријема и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и дели одговарајућим службама, врши оверу писмена из надлежности суда, ради на експедицији судске поште, требује марке и одговара за правилно руковање са истима, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), обавља и друге послове по налогу председника  и шефа писарнице.

 

УСЛОВИ:III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

 

Звање: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 

               7.АРХИВАР – стара се о чувању предмета у архиви у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, води главну књигу архиве, води књигу издатих и примљених предмета из архиве, поступа по налозима за издавање предмета, обавља послове пријема архивираних предмета и одлагање истих на одговарајућа места у судској згради, стара се о правилном чувању и одржавању тих предмета према одговарајућим прописима, по тражењу доставља надлежним службама суда архивиране предмете ради увида, здруживања и томе слично, а исто то ради и по замолницама и тражењу других правосудних органа и других државних органа и установа, а по овлашћењу председника суда, судије или другог запосленог кога за то овласти председник суда, чува и стара се о правилном одржавању судских књига, уписника, именика и др., обавља и друге послове по налогу шефа писарнице, секретара или председника суда.

 

УСЛОВИ:III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит.

 

Звање: РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 1

 

 

3.  ДАКТИЛОБИРО

 

8.  ШЕФ ДАКТИЛОБИРОА - у сарадњи са председником суда, односно лицем које он овласти учествује у доношењу одлуке о распореду дактилографа по већима, доноси дневни распоред рада дактилографа у дактилобироу, води евиденцију о распореду и редзултатима рада дактилографа, прима и предаје материјал који се обрађује у дактилобироу о чему води евиденцију из које, на захтев председника суда или лица које он овласти, даје потребне податке, стара се о раду и радној дисциплини целе организационе јединице, у дактилобироу обавља све дактилографске послове ( куца одлуке и друга писмена са траке, куца по диктату, врши преписе и др.), сарађује са Аналитичким центром Врховног касационог суда, ради обједињавања статистичке евиденције, обавља и друге послове, по налогу судске управе и председника суда.

 

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит, положен испит за дактрилографа IА или IБ класе.

 

Звање: РЕФЕРЕНТ 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

 

9. ЗАПИСНИЧАР – по годишњем распореду послова обавља све административно – техничке послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда.

 

УСЛОВИ:III или IVстепен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен испит за дактилографа IA или IB класе и положен државни стручни испит.

 

ЗВАЊЕ:РЕФЕРЕНТ

Број извршилаца: 4

 

10.  ДАКТИЛОГРАФ –куца одлуке и друга писмена са траке или по диктату, стара се о савременом обликовању текста, штампа завршне материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о исправности биротехничке опреме, обавља и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда.

 

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање једна година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен испит за дактилографа IА или IB класе.

 

НАМЕШТЕНИК IV врсте

Број извршилаца: 3

 

 

          4. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 

 

11.РУКОВОДИЛАЦ ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ - непосредни руководилац правосудних стражара овог суда, одговара за њихов рад и поступање, обавља послове који су прописани за правосудног стражара у овом суду и кординира рад истих, даје инструкције правосудним стражарима у погледу примене законских и других прописа по основу којих се обављају послови правосудне страже, организује и планира заштиту од пожара и спроводи превентивне мере заштите, утврђује број и размештај апарата за гашење пожара, контролише њихову исправност, стара се о њиховој исправности, сервисирању и замени, контролише проходност евакуационих путева, стара се о обуци запослених у примени технике и средстава за гашење пожара, обавља и друге послове по налогу Председника или секретара суда.

 

УСЛОВИ: IVстепенсредње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера,здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем,положен стручни испит противпожарне заштите, најмање две године радног искуства, познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

 

НАМЕШТЕНИК IV врсте.

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

 

                  12. ПРАВОСУДНИ СТРАЖАР - утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могло угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда ван радног времена, a у радно време улаз у одређене просторије, удаљава из зграде лице које се не придржава његове забране или омета ред и мир, задржава лице затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава у технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају употребе средстава принуде у коју уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу врши послове везане за заштиту од пожара, обавља и друге послове по налогу руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите, председника
или секретара суда.

 

УСЛОВИ:III или IVстепенсредње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера,здравствена (психо-физичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем, најмање једна година радног искуства, познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови правосудне страже.

 

НАМЕШТЕНИК IV врсте.

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

 

13.ДОСТАВЉАЧ - ВОЗАЧ –врши доставу судских писмена странкама и другим  учесницима у судским поступцима у складу са одредбама процесних закона, доноси судску пошту, врши предају и пријем поште, доставља и пошту између зграда суда, као и у самој згради суда, по потреби дежура ради доставе писмена која су по својој природи хитна,  обавља вожњу за потребе суда, стара се о чистоћи возила и њиховом редовном сервисирању, у случају квара путничког возила или уочених недостатака приликом обављања вожње исте евидентира у путном налогу и о њима обавештава административно – техничког секретара, уредно  води евиденцију километраже, горива, мазива и осталу потребну евиденцију по путним налозима и обавља друге послове по налогу  шефа писарнице, секретара или председника суда.

 

УСЛОВИ:III или IV степен средње школске спреме, друштвеног, природног или техничког смера, положен испит за возача „Б“ категорије и најмање једна година радног искуства.

 

НАМЕШТЕНИК IV врсте.

Број извршилаца: 1

 

             14.  ДОМАР –обавља послове на одржавању зграде, инвентара и опреме у суду, обавља послове на одржавању водоводне, канализационе и електромреже, врши мање и уобичајене поправке инвентара и инсталација у суду, набавља материјал за одржавање и поправке, контролише исправност громобранске заштите, обавља послове загревања просторија суда на инсталацији која је уграђена у простор судског објекта и омогућава загревање у судској згради, одржава нормално стање температуре за несметан рад, обавља и друге послове по налогу председника или секретара суда.

УСЛОВИ:III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера и једна година радног искуства.

НАМЕШТЕНИК IV врсте.

Број извршилаца: 1

 

 15. ТЕЛЕФОНИСТА успоставља телефонске везе за потребе суда, стара се о функционисању телефонске централе, предузима мере за отклањање кварова на централи, обавља и друге послове по налогу секретара или председника суда.

УСЛОВИ:III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера и једна година радног искуства.

НАМЕШТЕНИК IV врсте

Број извршилаца: 1

 

 

             16.СПРЕМАЧИЦА - одржава хигијену у свим просторијама суда, врши прање и чишћење подова, врата, намештаја, холова, ходника, степеништа, санитарних и других просторија, скупља отпадну хартију и одлаже је у контејнере, чисти смеће око зграде суда, пријављује уочене недостатке и кварове у згради суда, обавља и друге послове по налогу председника или секретара суда.

 

УСЛОВИ: основна школа

 

НАМЕШТЕНИК VI врсте

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 3

 

 

 

5. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ  

 

 

 

17.СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР- планира развој, имплементацију и одржавање пословног, апликативног софтвера у оквиру ПРИСС-правосудног информационог система Србије, укључујући базе података, њихову структуру и начине заштите до потпуног успостављања и интеграције ИКТ система, учествује у пројектима везаним за рад информационих, комуникационих и других комуникационих система за потребе суда, врши инсталацију, конфигурацију сервера,подешава и администрира системски софтвер у суду, самостално врши инсталацију и тестирање софтверских апликација, израђује једноставније пословне апликације за аутоматизацију послова аналитике и статистике рада суда, администрира и прати рад рачунарске мреже, изводи обуку корисника на овим пословним апликацијама, израђује веб презентацију и дизајн пословног материјала суда,израђује техничку документацију, стандарда и процедура за набавку опреме из делокруга свог рада, планира и учествује у набавци опреме и софтвера за информациони систем суда, стара се о back-up података, прати вирусне програме на Интернету и примењује анти-вирусну заштиту, води евиденцију информатичког ресурса у оквиру ПРИСС-а,ради информатичку припрему за аналитику рада суда, за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику и активно учествује у креирању аналитичких планова у суду, прати спровођење аналитичко-статистичких послова. Обавља и друге послове по налогу председника суда.

 

 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено – хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

 

Звање: САВЕТНИК 

Број извршилаца:1

 

 

 

18. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – организује целокупно материјално-финансијско пословање у суду, ради на буџетским и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава, саставља годишњи обрачун (завршни рачун), саставља финансијски план, периодични обрачун  и периодичне извештаје, води књиговодствену евиденцију о редовној делатности, посебним  наменама и фондовима, саставља извештаје о материјално-финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну плата, вођењу послова по рачуну,  одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештења странкама, одговара  за рад рачуноводства у целини по позитивним законским и другим прописима, активно учествује у припремању и спровођењу поступака јавне набавке, а обавља и друге послове по налогу председника или секретара суда.

 

 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама  у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства,  положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

 

 

Звање: САВЕТНИК.

Број извршилаца: 1

 

 

 

 

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан. 12

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли суда, а по претходно добијеној сагласности министра правде.

 

 

 

Члан. 13

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Чачку број СуI-9-1/2010  од 01.06.2010.године и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Чачку заведен под бројем СуI-9-3/11 од 22.06.2011.године.

 

 

 

                                                                              Председник Вишег суда у Чачку

                                                                                        Милош Павловић

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

@ 2018. Виши суд у Чачку