Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Јавност у раду

Јавност у раду

Начело јавности

Јавност рада Суда остварује се објављивањем састава судских већа, односно означавањем поступајућих судија, давањем обавештења о току поступка заинтересованим лицима, обавештењем јавности о раду Суда путем средстава јавног информисања, објављивањем судских одлука.

Ради чувања тајне, заштите морала, интереса малолетника или заштите других општих интереса могуће је искључити јавност и то у законом одређеним случајевима.

У кривичном поступку током главног претреса од његовог отварања па до закључења, односно завршетка, веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али увек по њиховом саслушању, искључити јавност за цео главни претрес или један његов део, ако је то потребно ради чувања тајне, чување јавног реда, заштите морала, заштите интереса малолетника или заштите личног или породичног живота окривљеног или оштећеног; одлука о искључењу јавности се доноси у форми решења које мора бити образложено и јавно објављено (чл.292. и 294. Законика о кривичном поступку).

Чл.308. Закона о парничном поступку прописано је да веће може искључити јавност током целе главне расправе или током једног дела, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала, као и у случају када се мерама за одржавање реда предвиђеним Законом о парничном поступку не би могло обезбедити несметано одржавање расправе. У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена; подаци из судских списа спадају у тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни (чл.206. Породичног закона).

@ 2017. Виши суд у Чачку