Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Јавност у раду

Јавност у раду

Начело јавности

Јавност рада Суда остварује се објављивањем састава судских већа, односно означавањем поступајућих судија, давањем обавештења о току поступка заинтересованим лицима, обавештењем јавности о раду Суда путем средстава јавног информисања, објављивањем судских одлука.

Ради чувања тајне, заштите морала, интереса малолетника или заштите других општих интереса могуће је искључити јавност и то у законом одређеним случајевима.

У кривичном поступку током главног претреса од његовог отварања па до закључења, односно завршетка, веће може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу странака, али увек по њиховом саслушању, искључити јавност за цео главни претрес или један његов део, ако је то потребно ради чувања тајне, чување јавног реда, заштите морала, заштите интереса малолетника или заштите личног или породичног живота окривљеног или оштећеног; одлука о искључењу јавности се доноси у форми решења које мора бити образложено и јавно објављено (чл.292. и 294. Законика о кривичном поступку).

Чл.308. Закона о парничном поступку прописано је да веће може искључити јавност током целе главне расправе или током једног дела, ако то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала, као и у случају када се мерама за одржавање реда предвиђеним Законом о парничном поступку не би могло обезбедити несметано одржавање расправе. У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена; подаци из судских списа спадају у тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни (чл.206. Породичног закона).

 

ПРАВА ГРАЂАНА У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА

 

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима. Имајући то у виду Устав РС у чл.22 прописује да „свако има право на судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом, прописује и право на уклањање последица које су повредом настале, а чл.32 Устава РС и право на независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезана, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка као и о оптужбама против њега“.

 

Имајући у виду ове одредбе Устава Републике Србије, грађани и правна лица, у заштити својих Уставом загарантованих слобода и права имају и Уставом гарантовано право да покрену судски поступак, и право на редовне и ванредне правне лекове пред надлежним судовима.

 

Међутим, током самог поступка, уколико су грађани-правна лица (странке у поступку) незадовољни третманом пред судом имају  неколико могућности и то:

 

- Захтев за изузеће судије, предвиђен чл.66 до 73 Закона о парничном поступку и чл. 37 до 42 Закона о кривичном поступку

 

- Право на подношење притужбе, предвиђено чл.8 Закона о уређењу судова

 

 - Право на подношење иницијативе дисциплинском судији Високог савета судства за покретање дисциплинског поступка предвиђено Законoм о судијама

 

ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈА

 

-Када се ради о захтеву за изузеће судија ( судија поротника, вештака, записничара), поред таксативно набројаних разлога које се односи на својство што судију чини заинтересованим, законодавац је предвидео и могућност изузећа за случај да ПОСТОЈЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ДОВОДЕ У СУМЊУ ЊЕГОВУ НЕПРИСТРАСНОСТ.

П Р И Т У Ж Б А

 

-Закон о уређењу судова у чл. 8, прописује да странка и други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда кад сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход. На основу чл. 9), 9а), 9б), 9в), 10 а),  председник суда је дужан да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о његовој основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

 

Ако је притужба поднета преко Министарства, непосредног вишег суда, или Високог савета судства о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко кога је притужба поднета. У колико подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено, председник суда може притужбу одбацити. 

 

Предмети у којима је поднета основана притужба у друготрајним поступцима, председник ће пратити предмет све до правноснажног окончања поступка и по потреби предузети мере за његово убрзање.

 

Ради отклањања пропуста у раду нижестепених судова ( Горњи Милановац, Ивањица и Чачак), председник Вишег суда по поднетој притужби може тражити допуну извештаја и предузимање мера ради отклањања пропуста по поднетој притужби.

 

Примерак формулара притужбе

 

ПРИТУЖБА

 

Име, презиме и адреса странке

_________________________________

Ознака и број судског предмета _________

Својство странке у предмету ( тужилац – тужени, оштећени/окривљени итд)

_________________________________________________________________

Садржина притужбе:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Да ли је раније подношена притужба у истом предмету:_________________

 

Напомена: На основу одредбе чл. 55 Закона о уређењу судова и чл. 9а) Судског пословника, председник може одбацити притужбу ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу (сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено).

 

Датум: _______                                                                   Потпис странке:_________

 

 

ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ 

ДИСЦИПЛИНСКОГ ЗАХТЕВА

ДИСЦИПЛИНСКОМ  СУДИЈИ ВСС

 

На основу Закона о судијама странка има право да дисциплинском тужиоцу Високог савета судства поднесе захтев за покретање дисциплинског поступка против судије који му суди у предмету, који несавесно врши судијску функцију или је понашање судије недостојно судијске функције.

 

На основу чл. 94 Закона о уређењу судова дисциплински поступак води Дисциплинска комисија на предлог Дисциплинског тужиоца.

 

Чланом 90 Закона о уређењу судија прописани су дисциплински прекршаји и то:

 

 -повреда начела непристрасности;

 -пропуштање судије да тражи изузеће у предметима у којима постоји разлог за     изузеће односно за искључење предвиђен Законом;

 -неоправдано кашњење у изради одлука

 -узимање предмета у рад редом који не оправдава одступање од реда којим су примљени;

 -неоправдано незаказивање рочишта или претреса;

 -неоправдано одуговлачење поступка

 -неоправдано необавештавање председника суда о предметима у којима поступак дуже траје ;

 -очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду;

-непоштовање радног времена;

-прихватање поклона супротно прописима који регулишу сукоб интереса;

-упуштање судије у непримерене односе са странкама или њиховим правним заступницима у поступку који води;

-давање коментара о судским одлукама, поступцима или предметима у средствима јавног информисања  на начин супротан Закону и Судском пословнику;

-објављиванје активности које су законом одређене као неспојиве са судијском функцијом;

-неоправдана измена годишњег распореда судијских послова у суду и повреда принципа случајног судије супротно закону;

-кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери

 

Наведеним приказом права грађана – странака у судским поступцима су дата само есецијална права  у циљу промоције и ширења свести грађана о њиховим правима, како би се отклонили пропусти у раду суда и оправдано незадовољство грађана.

 

 

@ 2018. Виши суд у Чачку