Почетна страна
Основни подаци
Надлежност
Унутрашње уређење
Судске таксе
Јавност у раду
Саопштења за јавност
Публикације
Извештаји о раду
Пресуде
Линкови

ул. Цара Душана бр. 6
32000 Чачак

  

Почетна » Унутрашње уређење » ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ВИШЕГ СУДА У ЧАЧКУ ЗА 2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ВИШЕГ СУДА У ЧАЧКУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Република Србија
ВИШИ СУД У ЧАЧКУ
Су. I-2-41/2016
30.11.2016. године
ЧАЧАК

На основу чл.34  ст.1. Закона о уређењу судова (''Сл.Гл.РС'' бр.116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 38/11, 101/11) и чл.45. до 49. Судског пословника (''Сл.Гл.РС'' 110/09…39/16), по прибављеном мишљењу са седнице свих судија  (колегијума), одржане 30.11.2016.године, председник Вишег суда у Чачку, Милош Павловић, доноси:

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА
ВИШЕГ СУДА У ЧАЧКУ 

ЗА 2017.годину

 

I 

 

Седиште Вишег суда је у Чачку у судској згради у Чачку у улици Цара Душана бр.6.

У седишту суда налази се судска управа, кривично одељење, грађанско одељење, одељење за поступање по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року, одељења судске праксе и организационе јединице: писарница, рачуноводство, дактилобиро и техничка служба.

Контакти: телефон 032/22-22-42, 032/22-22-52; факс 032/22-22-52, e-mail: uprava@ca.vi.sud.rs.

 

II

 

СУДСКА УПРАВА 

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Милош Павловић.

За заменика председника суда одређују се судија Бранко Миловановић и судија Мила Рајковић.

Заменику председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: за доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда, а које нису у искључивој – непреносивој надлежности преседника суда, за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за спровођење и праћење Програма решавања старих предмета, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у његовом одсуству .

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник Нада Јелисавац-Поповић која ће поред послова секретара радити и на изради нацрта одлука у другостепеним кривичним предметима. У њеној одсутности мења је судијски помоћник Снежана Косановић.

Послове техничког секретара у судској управи обављаће Весна Бојовић, коју замењује Дијана Пејовић.

За портпарола Вишег суда у Чачку одређује се секретар суда  Нада Јелисавац-Поповић.

 

III 

 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

 

Судије се распоређују ради обављања послова у кривично одељење, грађанско одељење, одељење за поступање по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року и одељење судске праксе, и обавезни су да решавају предмете по редоследу пријема у складу са законом и Судским пословником.

 

А) КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Кривично одељење чине 3 првостепена, 1 другостепено кривично веће, веће за малолетнике, „Кв“ веће, судија за претходни поступак и судија за извршење кривичних санкција.

Председник Кривичног одељења је судија Мирјана Росић, коју замењује судија Бранко Миловановић.

 

1.

 

СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

 

Судија Мирјана Росић одређује се за судију за претходни поступак, а у њеној одсутности или спречености мења је судија Милош Павловић.

 

Дежурне судије за претходни поступак ван радног времена су судије Мирјана Росић и Милош Павловић.

 

2.

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА „КВ“ И ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА УСЛОВНИХ ОТПУСТА „КУО“

 

1.Милош Павловић - председник већа, кога замењује судија Бранко Миловановић

2.Мирјана Росић- члан већа, (уколико у истом предмету није поступала као судија за претходни поступак)

3.Петар  Марковић - члан већа

 

Чланове „Кв“ већа у случају њихове спречености мењају судија Бранко Миловановић и судија Саша Митровић,  с тим што у случају њихове одсутности или постојања законских разлога за њихово искључење од поступања, чланови овог већа могу да буду одређени од судија из састава грађанског одељења.

Известилац у овим предметима је председник већа.

Послове из реферата за ово веће под  надзором и упуствима судија обављаће судијски помоћник Снежана Косановић, која ће радити и нацрте одлука које се односе на одлагање извршења казне затвора и нацрте одлука по жалбама на одлуке председника основних судова, а у случају њене одсутности мења је судијски помоћник Нада Јелисавац - Поповић.

 

3.

 

ПРВОСТЕПЕНА КРИВИЧНА ВЕЋА

 

Председник првог већа је судија Мирјана Росић.

 

Председник другог већа је судија Бранко Миловановић.

 

Председник трећег већа је судија Саша Митровић.

 

Првостепени кривични предмети заводе се на друго и треће веће по редоследу пријема у складу са Судским пословником, с тим што ће судија Мирјана Росић задржати првостепене кривичне предмете којима је задужена.

 

Чланови већа петорице у првостепеним кривичним већима су:

 

Прво веће - судија Драгана Обрадовић

Друго веће - судија Светлана Зеленика

Треће веће – судија Петар Марковић

 

У случају њихове одсутности или постојања законских разлога који искључују могућност да буду чланови већа за која су одређени, мењаће их судија који је одређен за члана следећег већа.

 

4.

 

ВЕЋЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

 

            У малолетничким кривичним предметима („Ким“ и „Км“) поступаће судија Мирјана Росић која је председник већа у овим предметима, а  у њеној одсутности или због немогућности поступања замењује је судија Светлана Зеленика и судија Бранко Миловановић.

 

5.

 

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ВЕЋЕ

 

I веће

 

-Милош Павловић, председник већа, кога замењује судија Мирјана Росић.

-Бранко Миловановић, члан

-Саша Митровић, члан

 

У случају одсутности или постојања законских разлога за немогућност поступања, чланови већа могу да буду одређени од судија из састава грађанског одељења.

 

Предмети у овом већу расподељују се тако што чланови већа наизменично примају предмете.

 

Б)

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

Председник Грађанског одељења је судија Драгана Обрадовић, коју замењује судија Светлана  Митровић.

 

1.

 

ПРВОСТЕПЕНА НАДЛЕЖНОСТ

 

У предметима из првостепене надлежности Вишег суда у Чачку поступаће пет већа.

    

I Веће

Мила Рајковић, председник већа

 

II Веће

Драгана Обрадовић, председник већа

 

III Веће

Светлана Зеленика, председник већа

 

IV Веће

Светлана Крунић – Тасевски , председник већа

 

V Веће

Светлана  Митровић, председник већа

 

У предметима по захтевима за рехабилитацију поступаће све судије из грађанског одељења који ће предмете примати наизменично по редоследу пријема.

 

2.

 

 

ДРУГОСТЕПЕНА НАДЛЕЖНОСТ

 

У предметима из грађанске материје у другостепеној надлежности Вишег суда у Чачку поступаће два већа.

 

I Веће

1.Светлана Митровић, председник већа

2.Светлана Зеленика, члан

3.Петар Марковић, члан

 

II Веће

1.Светлана Крунић – Тасевски, председник већа

2.Мила Рајковић, члан

3.Драгана Обрадовић, чан

 

Председника већа мења први члан већа, а чланове већа мења судија из грађанског одељења који није члан тог већа, а у случају одсутности или спречености судија из грађанског одељења чланове већа могу мењати и судије из кривичног одељења.

 

У предметима о жалбама по Закону о извршењу и обезбеђењу поступаће I и II грађанско веће, с тим што ће предмете примати наизменично по редоследу пријема 

 

В)   

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА КОЈИМА СЕ ШТИТИ ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

 

            На основу чл.7 Закона о заштити права на суђење у разумном року председник суда одређује судије које ће поред њега одлучивати о приговорима ради убрзавања поступка:

 

У грађанској и извршној  материји:

 

Судија Светлана Крунић- Тасевски (мења је судија Мила Рајковић)

 

У кривичној материји одлучиваће:

 

Судија Мирјана Росић (мења је судија Саша Митровић).

 

На основу чл.16 Закона о заштити права на суђење у разумном року председник суда одређује судије које ће поред њега одлучивати о жалбама:

 

У грађанским и извршним предметима:

 

Судија Светлана Митровић (мења је судија Драгана Обрадовић)

 

У кривичним предметима:

 

Судија Саша Митровић (мења га судија Бранко Миловановић) 

 

Новопримљени предмети ће се расподељивати наизменично по редоследу пријема, на председника суда и на судије које су годишњим распоредом послова одређене да одлучују о приговорима и жалбама.

 

У случају већег прилива предмета у грађанској и извршној материји председник суда може одредити и судије које су одређене да одлучују о приговорима ради убрзавања поступка и жалбама у кривичним предметима, да поступају и у овим предметима ради равномерне оптерећености судија и бржег и ефикаснијег рада по тим предметима.

 

Председник одељења је председник суда Милош Павловић, кога замењује судија Светлана Крунић – Тасевски.

 

            У одељење за поступање по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року распоређују се сви судијски помоћници.

 

Г)

 

ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ

 

У одељењима судске праксе прати се доношење нових прописа, евидентира судска пракса ради уједначавања судске праксе и региструје стручна литература.

 

Одељење судске праксе за кривичну материју

 

У одељење судске праксе за кривичну материју распоређују се судије Милош Павловић, Бранко Миловановић, Саша Митровић и Мирјана Росић. Председник одељења је судија Бранко Миловановић.

 

Одељење судске праксе за грађанску материју

 

У одељење судске праксе за грађанску материју распоређују се судије Драгана Обрадовић, Светлана Зеленика, Мила Рајковић,  Светлана  Крунић – Тасевски,  Светлана Митровић и Петар Марковић. Председник одељења је судија Светлана Зеленика.

 

Одељење судске праксе у предметима по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року

 

У одељење судске праксе у предметима по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року распоређују се судије Милош Павловић, Светлана Крунић – Тасевски, Мирјана Росић, Светлана  Митровић и Саша Митровић. Председник одељења је судија Милош Павловић.

 

Судија Мила Рајковић се задужује за распоређивање и праћење рада судијских приправника и волонтера.

 

У одељења судске праксе распоређују се сви судијски помоћници.

 

Д)

 

За судију за извршење кривичних санкција одређује се судија Мирјана Росић (у случају њене спречености или одсустности мења је судија Милош Павловић) 

 

IV 

 

 

СУДСКЕ СЛУЖБЕ

 

1. Рачуноводство

 

Послове шефа рачуноводства обављаће Слађана Грујовић.

 

2. Судска писарница

 

У судској писарници се обављају сви послови од пријема до експедиције односно архивирања предмета по којима Виши суд поступа.

 

Судска писарница састоји се од три одсека:

 

- Кривични

- Грађански

- Одсек за претходни поступак

 

Шеф судске писарнице је Бобан Роговић - организује и руководи радом судске писарнице и мења одсутне службенике у писарници.

 

 

 Одсек судске писарнице за кривичне предмете 

 

 Послове водиоца уписника "К", ''Спк'', ''Пои'', ''Тои'', „Кв“ „Куо „Кп“ контролник лица у притвору по оптужењу, књигу одузетих предмета и издавање дозвола за посету притвореним лицима после подизања оптужнице и све послове везане за извршење правноснажних кривичних пресуда, обављаће уписничар Весна Сенић.

 

Послове водиоца уписника ''Кж'', ''Кж1'', ''Кпп'', ''Кппр'', ''Ким'', ''Км'', ''Ивм'', ''Ивн'', контролник лица у притвору у претходном поступку, обављаће уписничар Маријана Ђурђевић.

 

            Послове водиоца уписника ''Кпп.Пов'' обављаће записничар Весна Обрадовић.

 

Одсек судске писарнице за грађанске предмете 

 

 Послове водиоца уписника за: другостепене грађанске предмете "Гж", „Гж1“, „Гж2“, „Гж-јб“, парничне предмете ''П'', "П1" и ''П2'' и ванпарничне "Р" обављаће уписничар Дивна Тошовић.

 

Послове пријема поште и експедиције, послове водиоца уписника ''Рех'' и издавање уверења о покретању кривичног поступка, обављаће Невенка Стојановић.

 

Послове архивара и водиоца уписника „Р4и“, „Р4п“, „Р4к“, „Р4р“, „Прр1“, Ржк“,, „Ржг“, „Ржр“, „Гжрр“, „П-уз“, „Ппр-уз“ и „Сик“ обављаће Дарко Милојевић.

 

Одсутног запосленог у судској писарници, мењаће други запослени у судској писарници, по налогу управитеља писарнице и председника суда.

 

3. Дактилобиро 

 

Дактилографи и записничари

 

            Послове шефа дактилобироа обављаће Дијана Пејовић.

 

Послове дактилографа у дактилобироу обављаће:

 

-дактилограф Невенка Тешић, која ће обављати и послове дактилографа код  секретара суда.

-дактилограф Светлана Максимовић, која ће обављати и послове дактилографа код судије Миле Рајковић и судијског помоћника Снежане Косановић.

-записничар Зорица Ружичић, која ће обављати и послове записничара код судије Светлане Крунић- Тасевски и  Светлане Митровић.

 

Послове записничара код судије за претходни поступак Мирјане Росић обављаће Весна Обрадовић.

 

Послове записничара у кривичном већу за малолетнике обављаће записничар Весна Обрадовић.

 

Послове записничара у првом првостепеном кривичном већу и издавање дозвола за посету притвореним лицима за прво првостепено кривично веће обављаће записничар Весна Обрадовић, у другом првостепеном кривичном већу записничар Драгица Васиљевић, а у трећем првостепеном кривичном већу записничар Гордана Станковић, које ће се по потреби замењивати.

 

Послове дактилографа за ''Кв'' веће обављаће дактилограф Светлана Максимовић.

 

Послове записничара за другостепено кривично веће за судију Бранка Миловановића, обављање записничар Драгица Васиљевић а за судију Сашу Митровић, записничар Гордана Станковић.

 

 Послове дактилографа у првостепеној грађанској материји и у предметима „Рех“ обављаће дактилограф Весна Кувекаловић и записничар Зорица Ружичић..

 

По указаној потреби вршиће се и дневни распоред дактилографа и записничара.

 

4. Информатички послови

 

Послове везане за информатичко-аналитички систем за Виши суд у Чачку обављаће систем администратор Мирјана Лацмановић.

 

5. Помоћне-техничке службе 

 

Послове на телефонској централи обављаће Владан Златић.

 

Послове возача - достављача обављаће Слободанка Михаиловић, коју мењају правосудни стражари Ненад Поповић и Слободан Новаковић.

 

Послове домара обављаће Стамена Михаиловић.

 

Послове спремачица обављаће Здравка Трипковић, Мира Луковић и Марија Николић.

Послове руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите обављаће Ненад Поповић, а поред њега послове правосудне страже обављаће Слободан Новаковић.

 

6. Радно време, пријем странака и годишњи одмори

 

Послови се у суду обављају у петодневној радној недељи. Почетак радног времена је у 7,30 сати а завршетак у 15,30 сати. Пауза за доручак је у 8,30 до 9,00.

Председник суда прима странке петком од 10,00 – 12,00 сати, с тим што странке и њихове пуномоћнике по овлашћењу председника суда примају заменици председника суда, судија Бранко Миловановић, судија Мила Рајковић и секретар суда.

 

            Пријем поднесака и писмена врши се у суду у току целог радног времена.

 

            Странке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, разгледања и преписивања списа, добијања потврда и сл. примају се сваког радног дана од 09,00 – 13,00 сати, с тим што се у оправданим случајевима може одступити од овог термина.

            Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења.

Годишњи одмор се користи према распореду коришћења годишњег одмора који доноси председник суда.

У случају одсутности запосленог или повећаног обима посла у појединим организационим јединицама председник суда или његов заменик вршиће дневни распоред послова независно од годишњег распореда у циљу редовног и ажурног обављања послова у суду.

            Овај годишњи распоред може се изменити у циљу реализације Програма решавања старих предмета, ефикаснијег рада суда и равномерне оптерећености запослених.

Овај распоред се примењује од 01.01.2017.године.

 

                                                                                                                                                                           Председник Вишег суда у Чачку

 

                                                                                                                                                                                       МИЛОШ ПАВЛОВИЋ

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Судије имају право да у року од 3 дана по истицању годишњег распореда на огласну таблу суда изјаве приговор председнику суда на део распореда који се на њих односи. О приговору одлучује председник Апелационог суда у Крагујевцу.

 

@ 2018. Виши суд у Чачку